ਜਪੁ ਸਾਰ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ

Japu Sar : Sikh Darshan

by: Malkiat Singh Bains


  • ₹ 175.00 (INR)

  • ₹ 157.50 (INR)
  • Paperback
  • ISBN:
  • Edition(s): reprint Jan-2005
  • Pages: 287
  • Availability: In stock
ਡਾ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਕੇ ‘ਜਪੁ ਬਾਣੀ’ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਭਾਵ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਰਸਾਏ ਤੇ ਲਖਾਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰਵਕ ਬੜੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੁਅਤਰਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਦਾਂ, ਵਾਕਅੰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੇ ਅਰਥ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੂਲ ਰਚੈਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਭਾਵ ਪਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ।