ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ : ਸਰੂਪ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ

Kissa Kav : Saroop, Sidhant Te Vikas

by: Harjodh Singh (Dr.)


  • ₹ 180.00 (INR)

  • ₹ 162.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-81-302-0166-5
  • Edition(s): reprint Jan-2012
  • Pages: 146
ਕਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ-ਜਗਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾ ਹੈ । ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਕਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਕਲਮ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਹਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ : ਸਰੂਪ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨਾਲ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਬੁਣਤਰ ਪੱਖੋਂ ਹੋਏ ਵਾਧਿਆਂ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਹੈ ।