ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟਿ

Maccey Madine Di Gosht

by: Kulwant Singh (Dr.)


  • ₹ 350.00 (INR)

  • ₹ 315.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7380-143-6
  • Edition(s): Jan-1995 / 3rd
  • Pages: 318
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਨਮਸਾਖੀ-ਗੋਸ਼ਟਿ ਸਾਹਿੱਤ ਵਿਚ ਰੁੱਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ।