ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟ-ਕਾਵਿ : ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ

Punjabi Nat-Kav : Sarup Ate Vikas

by: Hukam Chand Rajpal


  • ₹ 18.50 (INR)

  • ₹ 16.65 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): reprint Jan-1985
  • Pages: 184
  • Availability: In stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟ-ਕਾਵਿ : ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਹੈ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਉੱਦੇਸ਼ ਸਾਹਿੱਤ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਿੱਧਾਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾਂਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ । ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮੌਲਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਰੁੱਚੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਾਹਿੱਤ-ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਤਕ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ।

Book(s) by same Author