ਰਾਹ-ਰਸਤੇ

Raah-Raste

by: Narinder Singh Kapoor (Dr.)


  • ₹ 150.00 (INR)

  • ₹ 135.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 81-7142-922-X
  • Edition(s): reprint Jan-2015
  • Pages: 208
  • Availability: In stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ 21 ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚਲੇ ਲੇਖ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ, ਰੁਕਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author