ਸੱਦ ਸਟੀਕ

Sadd Steek

by: Sahib Singh (Prof.)


  • ₹ 8.00 (INR)

  • ₹ 6.80 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 81-7205-185-9
  • Edition(s): Jan-2008 / 5th
  • Pages: 39
  • Availability: Out of stock
ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਸਦੁ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ‘ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਸਦਾ ਹੈ’। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਆਕਰਣ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author