ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ (ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ, 185 x 137, ਰੈਕਸੀਨ ਜਿਲਦ)

Amrit Bani (Shabdan di pothi, Size 185mm X 137mm, Rexine binding)
  • ₹ 220.00 (INR)

  • Hardback
  • ISBN: 81-7205-264-2
  • Edition(s): reprint Jan-2002
  • Pages: 456
  • Availability: Out of stock
ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ੧੨੦ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ੧੫੦੦ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Related Book(s)