ਜਪੁ ਜੀ ਸਟੀਕ

Jap Ji Steek
  • ₹ 160.00 (INR)

  • ₹ 144.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 81-90956-5-3
  • Edition(s): Jan-2013 / 7th
  • Pages: 178
  • Availability: In stock
‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ’ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ‘ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ’ ਟੀਕਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ (ਖਬੇ) ਪਾਸੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਮੂਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰੀਕ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਟੀਕਾ ਹੈ । ਸਫੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਟੂਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈਨ ਵਯੁਤਪਤੀਆਂ, ਪਦ ਅਰਥ, ਭਾਵ ਅਰਥ, ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ, ਦੂਸਰੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰੱਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣ, ਹੋਰ ਕਈ ਵੀਚਾਰਾਂ ਤੇ ਥਹੁ ਪਤੇ ।