ਮਹਾਤਮਾ ਸੂਰਦਾਸ

Mahatama Surdas

by: Bhagat Singh Vedi (Dr.)


  • ₹ 35.00 (INR)

  • ₹ 31.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-1988 / 1st
  • Pages: 184
  • Availability: Out of stock
ਇਸ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਫ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਸੂਰਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਸਾਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸੂਰਦਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ ਇਸ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ।

Related Book(s)