ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਸਟੀਕ ਹਿੱਸਾ ੫

Bhagat Bani Steek – 5

by: Sahib Singh (Prof.)


  • ₹ 160.00 (INR)

  • ₹ 136.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7205-018-6
  • Edition(s): Dec-2019 / 15th
  • Pages: 335
  • Availability: In stock
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਰਾਗਾਂ (ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਅਤੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ੧੫ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ।

Set Books