ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀਓ, ਭਾਈ ਭੂਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਿਜੁਗ ਦੀ ਸਾਖੀ

Bhai Jhanda Ji, Bhai Bhumia ate Kaljug Di Sakhi
  • ₹ 40.00 (INR)

  • ₹ 36.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 93-80854-14-4
  • Edition(s): Sep-2019 / 3rd
  • Pages: 67
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀਓ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭੂਮੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਲਿਜੁਗ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।