ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਵੇ ਸੁਪਨੇ

Budh Singh De Sawein Supney

by: Jasbir Bhullar


  • ₹ 100.00 (INR)

  • ₹ 85.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7205-394-0
  • Edition(s): Jan-2007 / 1st
  • Pages: 100
  • Availability: In stock
ਇਹ ਨਾਵਲ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਘਟਿਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਰਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਬਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਤਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਣ । ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ।