ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ : ਸਾਹਿਤਕ ਅਧਿਐਨ

Chandi Di Var : Sahitak Adhiyan

by: Rattan Singh Jaggi (Dr.)


  • ₹ 100.00 (INR)

  • ₹ 90.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 978-93-80210-00-1
  • Edition(s): Jan-2013 / 1st
  • Pages: 101
  • Availability: Out of stock
‘ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ’ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ-ਕਾਵਿ ਦੀ ਇਕ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ’ ਦੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਆਖਿਆਨ ਦਾ ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਮਿਥ ਪੁਨਰ-ਸੰਸਥਾਪਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨਾਚਾਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਸਤਿਤਵ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਠਿਤ ਸ਼ੂਰਵੀਰਤਾ ਸਦਾ ਵਿਜਯਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਚਮੁਚ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਰਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸੰਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author