ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ 52 ਬਚਨ

Kalgidhar Ji De 52 Bachan

by: Balwinder Singh (Kalgidhar Ji de 52 bachan) (S.)


  • ₹ 250.00 (INR)

  • ₹ 212.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7205-150-6
  • Edition(s): Sep-2020 / 8th
  • Pages: 208
  • Availability: In stock
ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ – ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 1708 ਈ: ਵਿਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ 52 ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ।

Book(s) by same Author