ਖਿੜਕੀਆਂ

Khirkian

by: Narinder Singh Kapoor (Dr.)


  • ₹ 400.00 (INR)

  • ₹ 360.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 978-93-5068-439-9
  • Edition(s): Jan-2021 / 4th
  • Pages: 352
  • Availability: In stock
ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਦਰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਲ ਖੁਲ੍ਹਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹਨ । ਖਿੜਕੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਵੇਂ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ, ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜੀਵਨ-ਪ੍ਰਣਾਲਆਂ ਵਿਚੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author