ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ

Kiven Kiven De Lok

by: Trilochan Singh Bhatia


  • ₹ 35.00 (INR)

  • ₹ 29.75 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7205-073-9
  • Edition(s): Jan-1992 / 1st
  • Pages: 80
  • Availability: In stock
ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ 20 ਵੱਖ – ਵੱਖ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ।

Related Book(s)