ਮਨੋਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ

Manohar Shakhsiyat

by: Gurbaksh Singh Preetlari (S.)


 • ₹ 70.00 (INR)

 • ₹ 63.00 (INR)
 • Hardback
 • ISBN: 87-7599-175-5
 • Edition(s): Jan-2006 / 7th
 • Pages: 96
 • Availability: In stock
ਆਦਮੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਸ ਦੀ ਇਕੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਉਨਾਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ।

           ਤਤਕਰਾ

 

 • ਪ੍ਰਵੇਸ਼ / 9
 • ਕਮਾਲਮੰਜ਼ਲਦੀਆਂਪੌੜੀਆਂ / 13
 • ਮਨਦੀਅਪਾਰਤਾਕਤ / 35
 • ਉਹਝੂਠਾਹੈ / 35
 • ਝੂਠੇਦਾਪਾਜ / 35
 • ਸ਼ਾਹਮਾਰਕਸਆਰਲੀਅਸਦੇਜੀਵਨਨੂੰਸੁਹਣੇਰਾਬਣਾਨਸੰਬੰਧੀਨੋਟ / 36
 • ਜੇਬਹੁ-ਮੁੱਲੀਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਚਾਹੋਤਾਂ / 45
 • ਤਕੜੇਹੋਵੋ! ਆਦਮੀਬਣੋ! / 46
 • ਅਸਲੀਪੂਜਕੌਣਹੈ? / 46
 • ਪ੍ਰਸੰਸਾ / 47
 • ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ / 48
 • ਆਤਮਾਦਾਅਸਲਾ / 48
 • ਅਸਲੀਪਾਤਸ਼ਾਹ / 49
 • ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਦਾਆਦਰ / 49
 • ਸ਼ਾਂਤਹਿਰਦਾ / 50
 • ਬਹੁਤਾਬੋਲਣਾ / 51
 • ਸੁਹਣੀਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ / 51
 • ਮਿੱਤਰਬਣਾਨਵਾਲੀਸਿਫ਼ਤ / 52
 • ਦਿਲਚਸਪੀਦਾਦਾਇਰਾ / 52
 • ਸਖੀਦਿਲ / 53
 • ਤੂੰਇੰਜਨਾਕਰ / 53
 • ਅੰਦਰ-ਝਾਤੀ / 54
 • ਰੱਬਕਦੋਂਪਾਈਦਾਹੈ ? / 54

Related Book(s)

Book(s) by same Author