ਨੀਤੀ ਵਾਰਤਾ

Niti Varta

by: Charan Singh (Dr.)


  • ₹ 35.00 (INR)

  • ₹ 31.50 (INR)
  • Paperback
  • ISBN:
  • Edition(s): / 1st
  • Pages: 201
  • Availability: In stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚ ਸਿਖਿਆ ਲੁਪਤ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਖੌਤਾਂ, ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੋਖ ਰੂਪ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।

Book(s) by same Author