ਰਮਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ

Ramzi Kahanian

by: Raghbir Singh ‘Bir’


 • ₹ 130.00 (INR)

 • ₹ 117.00 (INR)
 • Hardback
 • ISBN:
 • Edition(s): Jan-2005 / 7th
 • Pages: 204
 • Availability: In stock
ਇਹ 23 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਕ-ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ ਭਰੇ ਨਾਵਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਰੌਚਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਗੰਮੀ ਗਾਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਤਮ-ਰੰਗ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ।

          ਤਤਕਰਾ

 • ਅਨੰਦਪੁਰ  / 1
 • ਖੋਜੀ ਦੀ ਨਿਰਾਸਤਾ / 31
 • ਅਨਜਾਣ ਆਸਤਕ / 45
 • 29-9-43 / 48
 • 30-9-43 / 52
 • ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੈਦੀ / 58
 • ਗਿਆਨੀ / 63
 • ਸਿਦਕ / 64
 • ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚੋਂ / 68
 • ਸੱਚੋ ਸੱਚ / 70
 • ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਫਲ / 71
 • ਮੇਰਾ ਇਕ ਮਿੱਤਰ / 73
 • ਜੀਵ ਦੀ ਕਹਾਣੀ / 75
 • ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ? / 110
 • ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਉ / 113
 • ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ / 116
 • ਜ਼ਹਿਮਤ ਕਿ ਰਹਿਮਤ / 126
 • ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ / 131
 • ਰਾਜਾ ਸੁਰਗ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ / 137
 • ਸਦਾ ਸੁਹਾਗ / 141
 • ਭਵਜਲ ਤਰਨਾ / 170
 • ਪਰ ਉਹ ਮੋਤੀ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕਿਆ / 174
 • ਇਕ ਸੀ ਮੁੰਡਾ / 194

Book(s) by same Author