ਟੀਕਾ ਅਨੇਕ ਬਾਣੀਆਂ (ਭਾਗ 3)

Teeka Anek Banian (Vol. 3)

by: Vir Singh (Bhai)


  • ₹ 145.00 (INR)

  • ₹ 130.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-2013 / 6th
  • Pages: 210
  • Availability: In stock
ਇਸ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਮਹਲਾ ੫ ਤੇ ਭਟਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।