ਐਟਲਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ

Atlas Travels Of Guru Nanak

by: Fauja Singh (Dr.) , Kirpal Singh (Dr.), Chandigarh


  • ₹ 400.00 (INR)

  • ₹ 360.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7380-832-5
  • Edition(s): Jan-2015 / 1st
  • Pages: 159
  • Availability: Out of stock
Guru Nanak was, undoubtedly, the most widely travelled man of his age. A determined and Zealous preacher, Guru Nanak devoted about two and a half decades of his career in visiting numerous places in and out of India. His travels were spread over to near and distant lands, to hospitable and hazardous regions. In this Atlas volume, an attempt has been made to show clearly on various maps the places visited by the Divine Master. This book should be very useful for the scholars and the general readers. ਇਸ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤ੍ਰ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁਚੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਖੜੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author