ਧੂਣੀ ਦੀ ਅੱਗ

Dhuni Di Agg

by: Balwant Gargi


  • ₹ 60.00 (INR)

  • ₹ 54.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7599-259-7
  • Edition(s): reprint Jan-2013
  • Pages: 47
  • Availability: In stock
ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹਨ । ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ੳਸੇ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਉਤੇ ਤੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ‘ਧੂਣੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ਇਥੇ ਕਾਮ ਦੀ ਧੂਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਇਕ ਤੱਤ-ਰੂਪ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ । ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਈਰਖਾ ਸਾਧਾਰਨ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਦਿਕਾਲ ਦਾ ਵੇਗ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤੇਜ ਅੱਗੇ ਵਕਤੀ ਸਮਾਜਕ ਕਦਰਾਂ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author