ਮੀਤ੍ਰੀਆ ਕੋਕੋਰ

Mitria Kokor

by: Mikhail Sholokhov


  • ₹ 200.00 (INR)

  • ₹ 180.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 978-81-7599-310-5
  • Edition(s): reprint Jan-2015
  • Pages: 240
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਮੀਹਾਈਲ ਸਾਦੋਵਿਆਨੋ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਮੀਤ੍ਰਿਆ ਕੋਕੋਰ’ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author