ਮਿਟੀ ਧੁੰਧ ਜਗਿ ਚਾਨਣ ਹੋਆ

Mitti Dhundh Jag Chanan Hoa

by: Harcharan Singh (Dr.)


  • ₹ 40.00 (INR)

  • ₹ 34.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-1987 / 3rd
  • Pages: 79
  • Availability: In stock
ਇਸ ਨਾਟਕ ਤਿੰਨ ਜਨਮ-ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਜੇ ਪਾਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author