ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ

Panj Piare

by: Rai Jasbir Singh (Dr.)


 • ₹ 70.00 (INR)

 • ₹ 63.00 (INR)
 • Hardback
 • ISBN: 81-7601-478-8
 • Edition(s): Jun-2005 / 2nd
 • Pages: 108
 • Availability: In stock
ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਮੁਖੀ (ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ) ਸਾਹਿਤ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗੁਆਹੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਆਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਲਿਖਣ ਮੰਤਵ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।

         ਤਤਕਰਾ

 • ਮੁੱਢ / ੫
 • ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਢ / ੭
 • ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਧਾਰ / ੧੦
 • ਭਾਈ ਦਯਾ ਸਿੰਘ / ੨੬
 • ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ / ੪੨
 • ਭਾਈ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ / ੫੧
 • ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਗ / ੫੬
 • ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ / ੬੧
 • ਸਾਰ ਤੇ ਸਿੱਟੇ / ੬੪
 • ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਦਯਾ ਸਿੰਘ / ੬੬
 • ਪੁਰਾਤਨ ਸ੍ਰੋਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ / ੭੪
 •  ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾ / ੮੩
 • ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ( ੧੭੭੬ ਈ.) ਆਗੇ ਸਾਖੀ ਦੈਆ ਸਿੰਘ ਸੋਪਤ ਕੀ / ੮੬
 • ਆਗੇ ਸਾਖੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੋ ਪਾਤਸਾਹ ਆਲਮਗੀਰ ਪਾਸ ਭੇਜਨੇ ਕੀ ਨਿਰੂਪਨ ਹੋਇਗੀ / ੮੯
 • ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ੧੭੯੭ ਈ. / ੯੩

Book(s) by same Author