ਸਪਤ ਸ਼੍ਰਿੰਗ

Sapat Shringg

by: Kapur Singh (Sirdar), ICS


  • ₹ 90.00 (INR)

  • ₹ 81.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-2018 / 1st
  • Pages: 128
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ 7 ਜੀਵਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਨਾਟਕ ਦੇ ਕਈ ਸਪਤ ਸ਼੍ਰਿੰਗ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਾਦੀ ਜਾਂ ਤੱਲ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਹਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਮਨੁੱਖੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ, ਅਨੇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਜੇਹੇ ਗੌਰਵਮਈ ਤੇ ਆਭਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਤਾਂਹ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਿਆਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਵਿਤਰੇਕ ਦਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਉੱਚੇ, ਵਖਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਉਂਞ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਂ, ਸੰਗਿਆ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਯਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਸੱਤ ਜੀਵਨੀਆਂ ਇਉਂ ਹੀ ਸੱਪਤ ਸ਼੍ਰਿੰਗ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author