ਜਪੁਜੀ : ਅਨੁਭੂਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ

Japji : Anubhooti Ate Abhevyakti

by: Rattan Singh Jaggi (Dr.)


  • ₹ 120.00 (INR)

  • ₹ 108.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-81-8299-177-4
  • Edition(s): reprint Jan-2009
  • Pages: 97
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਜਪੁਜੀ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਦਾ ਪਰਿਚਯ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਜਪੁਜੀ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਪੁਜੀ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਜਪੁਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author