ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀਓ

Mere Saiyan Jeo

by: Vir Singh (Bhai)


 • ₹ 60.00 (INR)

 • ₹ 54.00 (INR)
 • Paperback
 • ISBN: 93-80854-73-1
 • Edition(s): Oct-2016 / 10th
 • Pages: 105
 • Availability: In stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ । ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਕੁੱਦਰਤ ਦੇ ਕਾਦਰ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

            ਤਤਕਰਾ

 1.   ਜੀਉ ਆਇਆਂ ਨੂੰ / 1
 2.   ਵਿਛਿਆ ਰਹੁ / 2
 3.   ਸਦਕੇ ਤੇਰੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦੇ / 3
 4.   ਲਗ ਗਈ ਸੀ ਬਾਲੀ ਉਮਰੇ / 5
 5.   ਵਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ / 8
 6.   ਵਾਂਸ ਦੀ ਪੋਰੀ / 10
 7.   ਰਸ, ਰਸੀਆ, ਰਸਾਲ / 11
 8.   ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਊ / 13
 9.   ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ / 15
 10.   ਹਜ਼ੂਰੀ / 18
 11.   ਸਾਈਆਂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਆਣ / 19
 12.   ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਵਿਚ / 21
 13.   ਮਿਲਸੋ ਹਾਂ ਮਿਲਸੋ ਜ਼ਰੂਰ / 22
 14.   ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਓਂ ਤਾਣ / 24
 15.   ਸਾਂਈਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ / 25
 16.   ਸ਼ਾਬਾਸ਼ / 27
 17.   ਅੰਦਰਲੇ ਨੈਣ / 28
 18.   ਤਉਲਾ / 29
 19.   ਇਕੱਲ / 30
 20.   ਤੁਰਦੀ ਸੰਝ ਸਵੇਰ / 31
 21.   ਬਹਾਰ / 32
 22.   ਛਿਨ / 34
 23.   ਜਾਗੀ ਜਾਂ ਏਸ ਨੀਂਦੋਂ / 35
 24.   ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ / 36
 25.   ਸੈਨਤ / 37
 26.   ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਉਘਾੜ / 38
 27.   ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ / 39
 28.   ਤੂੰਹੋਂ ਬੂਟੀ ਏ ਲਾਈ ਸੀ / 40
 29.   ਹੰਸ ਫੇਰੀ / 41
 30.   ਕਿੱਥੇ ਹੋ ? / 43
 31.   ਐਸੀਆਂ ਰਾਤਾਂ / 44
 32.   ਦੁਖ ਅੰਦੋਹ ਗਏ ਸਭ ਭੁੱਲ / 45
 33.   ਰੁਕ ਜਾਏ ਕਾਲ ਚਾਲ / 46
 34.   ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ / 47
 35.   ਲੜ ਲੱਗੀ / 48
 36.   ਅਟਿਕ ਨੈਣ / 49
 37.   ਦੂਰ ਕਿੰਞ ਹੋਇ ਦੂਰੀ? / 50
 38.   ਮਸ਼ੋਬਰਾ  / 51
 39.   ਮਸ਼ੋਬਰੇ ਦੀ ਸਿਆਲ-ਧੁੱਪ / 52
 40.   ਹੱਥ ਕਾਰ ਵਲ, ਰਸਨਾ ਉਚਾਰ ਵਲ / 53
 41.   ਤੇਰੇ ਚੋਜਾਂ ਦੀ ਚਾਲ / 59
 42.   ਛਿੱਡੀ / 61
 43.   ਦਿਲ ਵਟਾਂਦ੍ਰਾ / 63
 44.   ਮੇਰੇ ਚੱਪੇ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ / 64
 45.   ਕੇਰੂ ਪਹਾੜ / 66
 46.   ਸਾਂਈਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ / 67
 47.   ਝਾਂਵਲਾ / 68
 48.   ਦਿਲ ਸੱਧਰ / 69
 49.   ਪਿਆਰ-ਤਰਬਾਂ / 70
 50.   ਚਾਣ ਅਚੱਕਿਆਂ / 71
 51.   ਮੁੜ ਮੁੜ ਫੇਰੇ ਪਾਂਦੀ ਆਂ / 72
 52.   ਬਿਰਹੋਂ ਲੇਖ / 73
 53.   ਤੇਰਾ ਆਸ਼ੀਆ / 75
 54.   ਖਿੱਚ / 76
 55.   ਟੁਰ ਜਾਓ ਨਾ / 77
 56.   ਓਝਲ ਡਾਚੀ / 78
 57.   ਨਾ ਛਪਿਆ ਕਰ / 79
 58.   ਤੜਫਨ / 80
 59.   ਅਸਲੀਅਤ / 84
 60.   ਅਰਦਾਸ / 85
 61.   ਬਿਥੁੰਨ ਪੱਥ / 86
 62.   ਹੀਰਾ ਕਣੀ / 88
 63.   ਬੁੱਝੋ ਏ ਕੌਣ? / 89
 64.   ਅਨ-ਸੰਗੀਤਕ ਸੰਗੀਤ / 90
 65.   ਅੱਚਣਚੇਤੀ ਦਾ ਝਲਕਾ / 91
 66.   ਕੋਕਣ ਬੇਰ / 92
 67.   ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚ / 94
 68.   ਸੁਖ ਸੈਨਤ / 95
 69.   ਧਾਰਾ ਦਿਲ ਟਿਕੇ ਵਾਲੀ / 96
 70.   ਫੇਰਾ ਪਾ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾ / 98
 71.   ਨਾਮ ਪਿਆਲਾ / 105

Book(s) by same Author