ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਟੀਕ

Panj Granthi Steek

by: Vir Singh (Bhai)


  • ₹ 300.00 (INR)

  • ₹ 270.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 93-80854-97-7
  • Edition(s): Sep-2019 / 14th
  • Pages: 482
  • Availability: In stock
ਇਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੱਸ ਬਾਣੀਆਂ – ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਰਹਿਹਾਸਿ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ, ਦਖਣੀ ੳਅੰਕਾਰ, ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ, ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ (ਮ: ੫), ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

Book(s) by same Author