ਪਤਵੰਤੇ ਕਾਤਲ

Patwante Katal

by: Sohan Singh Seetal (Giani)


  • ₹ 55.00 (INR)

  • ₹ 49.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): reprint
  • Pages: 187
  • Availability: Out of stock
ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿਚ ਕੁਛ ਪਾਤਰ (ਖਾਸ ਕਰ, ਨਾਵਲ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਮਨਜੀਤ) ਨਾਵਲ ‘ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਾਸ’ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਹਨ । ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਕੇਈਂ ਥਾਈਂ ਅਜੇਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਿਛਲੇ ਨਾਵਲ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਵੈਸੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਾਸ’ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾਵਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author