ਪੁਜਾਰੀ

Pujari

by: Nanak Singh (Novelist)


  • ₹ 225.00 (INR)

  • ₹ 202.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): reprint Jan-1958
  • Pages: 240
  • Availability: In stock
ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ‘ਪੁਜਾਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰੂਹ ਚਿਤਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਆਏ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮੁਖਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨੱਤੀਵੇਂ ਕਾਂਡ ਤਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਨਾਇਕ (ਪੁਜਾਰੀ) ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁੱਢਲੇ ਉਨੱਤੀਆਂ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਾਤ ਤੀਹਵੇਂ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author