ਰਸਾਇਣਕ ਕਹਾਣੀਆਂ

Rasainik Kahaniyan

by: L. Vlasov , D. Trifonov


  • ₹ 250.00 (INR)

  • ₹ 225.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-81-7599-308-2
  • Edition(s): reprint Jan-2015
  • Pages: 259
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ ਨੇ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਰੋਚਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉਪਜਾਏ ਤੇ ਕਿਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਵਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਰਸਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰੀਚਯ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦੂਰ ਤੀਕ ਧੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ।

Related Book(s)