ਸੱਚੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ

Sachian Darhian

by: Randhir Singh (Bhai Sahib)


  • ₹ 10.00 (INR)

  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): Mar-2011 / 9th
  • Pages: 24
  • Availability: In stock
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾੜ੍ਹੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੱਚੀ ਦਾੜ੍ਹੀ’ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ‘ਪਾਖੰਡ ਦਾੜ੍ਹੇ’ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author