ਸੁਖਮਨੀ ਸਟੀਕ

Sukhmani Steek

by: Vir Singh (Bhai)


  • ₹ 100.00 (INR)

  • ₹ 90.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 93-80854-80-9
  • Edition(s): Sep-2017 / 9th
  • Pages: 133
  • Availability: In stock
‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ’ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ‘ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ’ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ (ਖਬੇ) ਪਾਸੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਮੂਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰੀਕ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਟੀਕਾ ਹੈ । ਸਫੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਟੂਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈਨ ਵਯੁਤਪਤੀਆਂ, ਪਦ ਅਰਥ, ਭਾਵ ਅਰਥ, ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ, ਦੂਸਰੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰੱਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣ, ਹੋਰ ਕਈ ਵੀਚਾਰਾਂ ਤੇ ਥਹੁ ਪਤੇ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author