ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ

Aap Beetian

by: Amrita Pritam


 • ₹ 200.00 (INR)

 • ₹ 180.00 (INR)
 • Hardback
 • ISBN: 81-7329-214-9
 • Edition(s): Jan-2008 / 2nd
 • Pages: 95
 • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਬੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।

          ਤਤਕਰਾ

 • ਆਪਬੀਤੀਆਂ / 6
 • ਹੰਸਾਵਾਡਕਰਦੀਆਪਬੀਤੀ / 12
 • ਅਫ਼ਜ਼ਲਤੌਸੀਫਦੀਕਲਮਤੋਂ / 17
 • ਅਫ਼ਜ਼ਲਤੌਸੀਫਦੀਕਲਮਤੋਂ-2 / 21
 • ਮਾਧਵੀਦੇਸਾਈਦੀਕਲਮਤੋਂ / 28
 • ਇੰਦਿਰਾਗੋਸਵਾਮੀਦੀਕਲਮਤੋਂ / 31
 • ਜਯਾਸਿੱਬੂਦੀਆਪਬੀਤੀ / 33
 • ਚੰਦਨਨੇਗੀਦੀਕਲਮਤੋਂ / 36
 • ਮੌਤਤੋਂਬਾਅਦਮਿਲੇਤਿੰਨਖ਼ਤ / 44
 • ਅਮਰਭਾਰਤੀਦੀਕਲਮਤੋਂ / 46
 • ਅਮਰਭਾਰਤੀ/ਕਾਲੀ / 56
 • ਇੱਕਸੀਬੇਬੇਨਾਮੋ / 58
 • ਕਿਸ਼ਵਰਨਾਹੀਦਦੀਕਲਮਤੋਂ / 63
 • ਜ਼ੁਲਫੀਆਖਾਨਮ / 65
 • ਰਾਜਹੰਸਦੀਜ਼ਬਾਨੀ / 68
 • ਦੇਵਿੰਦਰਦੀਕਲਮਤੋਂ/ਦਿਲਦਾਦੀਵਾ-ਮੱਥੇਦੀਲਾਟ / 72
 • ਮੋਹਨਜੀਤਦੀਕਲਮਤੋਂਚਿਹਰਾਸੁਰਖ਼ਗੁਲਾਬ / 75
 • ਸਜਾਦਹੈਦਰ / 77
 • ਦਸਕਦਮ / 81
 • ਅਮੀਆਕੁੰਵਰ/ ਦੀਕਲਮਤੋਂ / 82
 • ਇਲਿਆਸਘੁੰਮਣਦੀਕਲਮਤੋਂ / 88
 • ਮਧੂਸੂਦਨਸ਼ਰਮਾਦੀਕਲਮਤੋਂ / 94

Related Book(s)

Book(s) by same Author