ਕੱਚੀ ਸੜਕ

Kachi Sadak

by: Amrita Pritam


  • ₹ 60.00 (INR)

  • ₹ 54.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 81-8059-013-7
  • Edition(s): reprint Jan-2003
  • Pages: 80
  • Availability: In stock
ਇਹ ਨਾਵਲ ਮੀਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੀਬ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਫੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੀਨਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ।

Book(s) by same Author