ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰ

Khulla Dar

by: Gurbaksh Singh Preetlari (S.)


 • ₹ 80.00 (INR)

 • ₹ 72.00 (INR)
 • Hardback
 • ISBN: 81-8599-151-8
 • Edition(s): Jan-2003 / 6th
 • Pages: 128
 • Availability: In stock
ਇਹ 21 ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਹਣੀ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹੁਸਨ, ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ।

          ਤਤਕਰਾ 

 • ਭੂਮਿਕਾ / 5
 • ਖੁੱਲ੍ਹਾਦਰ / 9
 • ਇਸਤ੍ਰੀ-ਸੁਤੰਤਰਤਾ / 18
 • ਕੌਮ-ਉਸਾਰੂਇਸਤ੍ਰੀ / 24
 • ਵਿਧਵਾ / 32
 • ਮੇਰੀਭੈਣਕਿਧਰਨੂੰ ? / 39
 • ਆਦਮੀਆਂਦੇਧਿਆਨਯੋਗ / 43
 • ਆਜ਼ਾਦਇਸਤ੍ਰੀ / 48
 • ਅਮਰੀਕਨਇਸਤ੍ਰੀਆਂਕੋਲੋਂਪ੍ਰੇਰਨਾ / 55
 • ਸਾਡੀਆਂਇਸਤ੍ਰੀਆਂ / 59
 • ਇੱਕ ‘ਰੈਜਮੈਂਟਦੀਭੈਣ / 65
 • ਇੱਕਅਮਰੀਕਨਭੈਣਦੀਭਾਰਤੀਭੈਣਾਂਵੱਲਪੱਤ੍ਰਿਕਾ / 71
 • ਇੱਕਭਾਰਤੀਭੈਣਦਾਅਮਰੀਕਨਭੈਣਨੂੰਉੱਤਰ / 76
 • ਅਦੀਬਖਾਨੁਮ / 83
 • ਫ਼ਲਾਰੈਂਸਨਾਈਟਿੰਗੇਲ / 88
 • ਇੱਕਪਤਨੀਉਤੇਦੂਜਾਵਿਆਹ / 92
 • ਉਠਮੇਰੀਭੈਣ / 98
 • ਇੱਕਵੇਸਵਾਦਾਖ਼ਤ / 104
 • ਸੋਵੀਅਤਦੇਸਵਿਚਵੇਸਵਾ-ਗਮਨੀਦਾਹੱਲ / 107
 • ਵੇਸਵਾ / 118
 • ਕੀਨਹੀਂਹੋਸਕਦਾ ? / 122
 • ਇਸਤ੍ਰੀਆਂਬਾਰੇਚੋਣਵੇਂਖਿਆਲ / 127

Related Book(s)

Book(s) by same Author