ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਾਸ

Mul Da Maas

by: Sohan Singh Seetal (Giani)


  • ₹ 140.00 (INR)

  • ₹ 126.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-2020 / 2nd
  • Pages: 168
  • Availability: In stock
ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿਚ ਇਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿਸੇ ਬਜੁਰਗ ਨਾਲ ਪੈਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਨਾਵਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author