ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ

Prakirti Ate Dharam

by: Santa Singh Tatlay (S.), Canada


 • ₹ 300.00 (INR)

 • ₹ 270.00 (INR)
 • Hardback
 • ISBN:
 • Edition(s): Jan-2003 / 1st
 • Pages: 632
 • Availability: In stock
ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਪੰਚੀ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦਿਆਂ ਜਦ ਜਗਿਆਸੂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ‘ਵਾਹ’ ਕਹਿ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦੁੱਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਧਾਰਣ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸਾ, ਏਤਕਾਦ, ਯਕੀਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤੇ ਹੈ । ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਾ-ਦਲੀਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ‘ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ’ ਹੀ ਇੱਕੋ ਲਾਸਾਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

                ਤਤਕਰਾ

ਪਰਕਰਣ ਪਹਿਲਾ

 • ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ / 21
 • ਸਰੀਰ ਮੰਡਲ / 25
 • ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨਵੀਨ ਸਿਧਾਂਤ / 27
 • ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ / 28
 • ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ / 31
 • ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ / 34
 • ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ / 38
 • ਬਚਨ ਅਭਿਆਸ / 43
 • ਚਾਲੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ / 46
 • ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ  / 48
 • ਹਿਰਦਾ / 69
 • ਮਨ / 86
 • ਮਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ / 88
 • ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ / 90
 • ਮਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ / 97
 • ਆਤਮਾ / 102
 • ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚਤਾ / 103
 • ਕੀ ਆਤਮਾ ਸਥੂਲ ਵਸਤੂ ਹੈ ? / 113
 • ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ / 113
 • ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਹੈ ? / 116
 • ਕੀ ਆਤਮਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਗੁਣ ਹੈ ? / 117
 • ਪੰਚ-ਮੁੱਖੀ ਗਿਆਨ / 119

ਪਰਕਰਣ ਦੂਸਰਾ

 • ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਲ / 139

ਪਰਕਰਣ ਤੀਸਰਾ

 • ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ / 170
 • ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀ / 171
 • ਸੂਰਜ ਦਾ ਘੁਮਾਉ ਅਤੇ ਗਤੀ / 172
 • ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ / 172
 • ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ / 174
 • ਬਹੁ ਦੇਵ ਪੂਜਾ / 177
 • ਸੰਦੇਹਵਾਦ ਪੂਜਾ / 179
 • ਸੰਦੇਹਵਾਦ ਦਾ ਅਉਖਧ / 184
 • ਨਾਸਤਿਕਤਾ / 187
 • ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮੱਸਿਆ / 188

ਪਰਕਰਣ ਚੌਥਾ

 • ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ / 194

ਪਰਕਰਣ ਪੰਜਵਾਂ

 • ਬ੍ਰਹਮ ਮੰਡਲ / 197
 • ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ / 199

ਪਰਕਰਣ ਛੇਵਾਂ

 • ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ / 206
 • ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ / 207
 • ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਖ ਧਰਮ / 208
 • ਇਸਲਾਮ / 208
 • ਯਹੂਦੀ ਮਤਿ / 210
 • ਤੂਰੇਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ / 214
 • ਤੂਰੇਤ ਗਾਥਾ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ / 219
 • ਤਾਲਮੂਦ ਦੀ ਰਚਨਾ / 220
 • ਆਇਪੋਕਰੈਫਾ / 222
 • ਈਸਾਈ ਮਤਿ / 226
 • ਈਸਾ/ਯੂਸ ਮਸੀਹ / 226
 • ਕੀ ਈਸਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ? / 230
 • ਈਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪਦਵੀ / 235
 • ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ / 237
 • ਰੱਬੀ ਪੁੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤਿ ਭੁਲੇਖੇ / 244
 • ਨਵੀਨ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਨਿਯਮ / 249
 • ਟ੍ਰੈਂਟ ਕੌਂਸਿਲ / 254
 • ਅੰਜੀਲ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ / 256
 • ਤ੍ਰੈ-ਮੁੱਖੀ ਰੱਬ / 262
 • ਪਵਿੱਤਰ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ / 266
 • ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਜੀਵਨ / 270
 • ਪਾਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ / 282
 • ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ / 296
 • ਈਸਾ ਦਾ ਪੁਨਰ ਆਗਮਨ / 308
 • ਜਿਹੋਵਾ ਵਿਟਨੈਸ / 318
 • ਜਿਹੋਵਾ ਵਿਟਨੈਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਹਿਸਟਰੀ / 321
 • ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼/ਸਿੱਟਾ / 335

ਪਰਕਰਣ ਸੱਤਵਾਂ

 • ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ / 340

ਪਰਕਰਣ ਅੱਠਵਾਂ

 • ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ / 358
 • ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ (1095-1099) / 360
 • ਧਰਮ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ / 364
 • ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ / 385

ਪਰਕਰਣ ਨੌਵਾਂ

 • ਹਿੰਦੂ ਮਤਿ / 411
 • ਹਿੰਦੂ ਮਤਿ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ / 415
 • ਪ੍ਰਮਾਰਥਿਕ ਸਮੱਗਰੀ / 415
 • ਚਾਰ ਵੇਦ / 416
 • ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਾਂ / 416
 • ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰਤਸ਼ਤੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ / 431
 • ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਤਰ / 434
 • ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ / 437
 • ਕੀ ਵੇਦ ਈਸ਼ਵਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ? / 441
 • ਵੇਦਿਕ ਸਿੱਖਸ਼ਾ / 444
 • ਵੇਦਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਂ / 455
 • ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ / 457
 • ਵੇਦਿਕ ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਧਿਕਾਰ / 467
 • ਵੇਦਿਕ ਵਰਣ ਭੇਦ / 485
 • ਵੇਦਿਕ ਸਤੀ ਰਸਮ / 509
 • ਵੇਦਿਕ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੰਕਲਪ / 517
 • ਉਪਨਿਸ਼ਦ / 520
 • ਸ਼ਾਸਤਰ / 521
 • ਪੁਰਾਣ / 521
 • ਰਾਮਾਇਣ / 527
 • ਮਹਾਭਾਰਤ / 536
 • ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ / 538
 • ਗਵਾਂਢੀ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਵੇਦਿਕ ਰੁਚੀ / 542
 • ਬੁੱਧ ਮਤਿ ਪ੍ਰਤਿ ਵੇਦਿਕ ਰੁਚੀ / 552
 • ਬੁੱਧ ਮਤਿ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ / 559
 • ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਤੇ ਵੇਦਿਕ ਰੁਚੀ / 569

Related Book(s)

Book(s) by same Author