ਪੰਜਾਬ: (1765-1849 ਈ: ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ) ਭਾਗ-2

Punjab: (1765-1849: Khalse Da Punjab) Part-2

by: Sukhdial Singh (Dr.)


  • ₹ 995.00 (INR)

  • ₹ 895.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-93-5231-537-6
  • Edition(s): Sep-2021 / 1st
  • Pages: 760
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਲੜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਲਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1765 ਈ: ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ 1849 ਈ: ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ-ਵਿਧੀ ਮੌਲਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੌਲਣ-ਯੋਗ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author