ਬਾਰਹਮਾਹ

Barahmaha

by: Kulwant Singh Bhandal


  • ₹ 125.00 (INR)

  • ₹ 112.50 (INR)
  • Paperback
  • ISBN:
  • Edition(s): Oct-2018 / 1st
  • Pages: 88
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕਰਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀਚਾਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ‘ਬਾਰਹਮਾਹ’ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author