ਦੁਖ ਸੁਖ

Dukh Sukh

by: Sujan Singh (Principal)


 • ₹ 30.00 (INR)

 • ₹ 25.50 (INR)
 • Hardback
 • ISBN: 81-7205-002-X
 • Edition(s): May-1999 / 12th
 • Pages: 128
 • Availability: In stock
ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ 11 ਕਹਾਣੀਆਂ – ਘੜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਲੁਕਣ-ਮੀਚੀ, ਭੁਲੇਖਾ, ਅਨਜੋੜ, ਪਠਾਣ ਦੀ ਧੀ, ਰਾਸ-ਲੀਲ੍ਹਾ, ਭਰਜਾਈ, ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੁਨਰ-ਜਨਮ, ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

           ਕਹਾਣੀ-ਸੂਚੀ

 • ਘੜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ / 17
 • ਲੁਕਣ-ਮੀਚੀ / 25
 • ਭੁਲੇਖਾ / 33
 • ਅਨਜੋੜ / 49
 • ਪਠਾਣ ਦੀ ਧੀ / 59
 • ਰਾਸ-ਲੀਲ੍ਹਾ / 67
 • ਭਰਜਾਈ / 79
 • ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ / 85
 • ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ / 91
 • ਪੁਨਰ-ਜਨਮ / 111
 • ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਉਡੀ / 123

Book(s) by same Author