ਪੱਤਣ ਤੇ ਸਰਾਂ

Pattan Te Sran

by: Sujan Singh (Principal)


 • ₹ 40.00 (INR)

 • ₹ 34.00 (INR)
 • Hardback
 • ISBN:
 • Edition(s): Apr-1998 / 4th
 • Pages: 159
 • Availability: Out of stock
ਇਸ ਵਿਚ 12 ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਥੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ-ਰਸ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ‘ਕੁਝ’ ਪਾਉਣਗੀਆਂ । ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਿਰਾ ਮਨ-ਪਰਚਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਗੰਭੀਰ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ।

           ਤਤਕਰਾ

 • ਪੱਤਣ ਤੇ ਸਰਾਂ / 7
 • ਗ਼ਲਤੀ / 17
 • ਮਹਾਂ ਕਵੀ / 25
 • ਦੋਸਤ / 39
 • ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ / 53
 • ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ / 77
 • ਡੇਢ ਆਦਮੀ / 91
 • ਪਰਦਾ / 105
 • ਚੋਰ ਤੇ ਸਾਧ / 120
 • ਪਹੁ ਫੁੱਟ ਪਈ / 131
 • ਭੈਣ – ਭਰਾ / 145
 • ਧੇਲੀ ਦਾ ਧੱਬਾ / 153

Related Book(s)

Book(s) by same Author