ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ

Anaad Anahat

by: Satbir Singh (Prin.)


  • ₹ 150.00 (INR)

  • ₹ 135.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-2018 / 4th
  • Pages: 135
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੁਆਰਾ ‘ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ’ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ-ਭਾਵ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author