ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਹਾਣੀਆਂ

Nanak Singh Dian Sreshat Kahanian

by: Nanak Singh (Novelist)


 • ₹ 250.00 (INR)

 • ₹ 225.00 (INR)
 • Paperback
 • ISBN: 81-7168-014-3
 • Edition(s): Jan-2021 / 3rd
 • Pages: 196
 • Availability: In stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ 24 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

           ਤਤਕਰਾ

 • ਤਾਸ਼ਦੀਆਦਤ / 7
 • ਮੇਰੀਆਪਬੀਤੀਵਿਚੋਂ– ‘ਕੱਲੋ’ / 11
 • ਮਿੱਧੇਹੋਏਫੁੱਲ / 23
 • ਵੱਡਾਡਾਕਟਰ / 40
 • ਲੰਮਾਪੈਂਡਾ / 48
 • ਅਰਜ਼ੀ / 64
 • ਹੀਰੋ / 74
 • ਸ਼ਰਮਦਾਘਾਟਾ / 81
 • ਸਿਉਂਕ / 89
 • ਲਾਸ਼ਦੀਤਸਵੀਰ / 92
 • ਮੌਤਦੀਅੰਤਿਮਪੌੜੀਤੋਂ / 99
 • ਸਵਰਗਤੇਉਸਦੇਵਾਰਸ / 107
 • ਸਨੋਫਾਲ / 117
 • ਭਾਬੀ / 127
 • ਉੱਚਾਨੱਕ / 136
 • ਨਾਮੁਰਾਦ / 141
 • ਵਿਧਵਾਆਸ਼ਰਮ / 147
 • ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ / 151
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀਦੀਕਮਾਈ / 158
 • ਰੱਬਆਪਣੇਅਸਲੀਰੂਪਵਿਚ / 164
 • ਮਾਂਦੀਦੌਲਤ / 167
 • ਇਨਾਮੀਕਹਾਣੀ / 173
 • ਪਰਭਾਤਦਾਸੁਪਨਾ / 180
 • ਜਦੋਂਸਾਡੇਵਿਚ ‘ਇਨਸਾਨ’ ਪ੍ਰਗਟਹੁੰਦਾਹੈ / 187

Related Book(s)

Book(s) by same Author